گردن گربه ها!

گربه

پشت گردن گربه ها عصب های زیادی وجود دارد، هنگامی که یک گربه بچه خود را با گرفتن پشت گردن بلند می کند، بچه گربه دیگر حرکت نمی‌کند و این کمک می کند تا گربه ی مادر بچه را به راحتی به جای امنی منتقل کند. هر هفته، شنبه ها با هفته نامه اینترنتی فانیلی همراه باشید!