مرد نامرئی (Invisible man)

مرد نامرئی

در بخش معرفی فیلم سینمایی این شماره از هفته نامه فانیلی می پردازیم به فیلم سینمایی مرد نامرئی…