فنگ شویی در خانه

فنگ شویی

فنگ شویی که معنای لغوی آن «باد و آب» است یکی از جنبه های مهم طراحی و معماری در بخش هایی از آسیا به شمار می رود. طبق یک سیستم باستانی چینی، نحوه ی قرارگیری اجسام یا بناها در ارتباط با یکدیگر و محیط پیرامون شان می تواند برای ما شادی و شگون به ارمغان […]