فال هفتگی ۱۸ تا ۲۴ بهمن

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی بهمن ماه هفته سوم با ما همراه باشد. فروردین با کسی که در بحث مغلطه می کند بحث نکنید صرفا وقتتان را تلف می کنید و به جایی نمی رسید. برای برنامه ریزی های خودتان ارزش قائل شوید و به آن ها پایبند بمانید، […]

فال هفتگی ۱۳ تا ۱۹ دی

فال هفتگی اسفند

در این شماره از هفته نامه اینترنتی فانیلی با فال هفتگی دی ماه هفته سوم با ما همراه باشد. فروردین وقتی به کسی خالصانه کمک می کنید خودتان بیشتر شاد می شوید. مشکل دیگری را برطرف کنید اگر او قدر ندانست اشکالی ندارد او که باید می داند. در مورد مسائل عاطفی تان از محبت […]