عشق با حروف کوچک

عشق با حروف کوچک

عشق با حروف کوچک ؛ یشتر ما فکر می‌کنیم که هرچه کارهای بزرگ‌تری انجام بدهیم، نتایج ارزشمندتری به‌ دست خواهیم آورد. ما ارزش کارهای کوچک و پیوسته را فراموش کرده‌ایم. واقعیت این است که هرچه بیشتر به کارهای کوچک توجه کنیم، درمجموع دستاوردی به‌مراتب بهتر و بیشتر خواهیم داشت. بنابراین باید سعی کنیم فقط در […]