تحریک کالریک

تحریک کالریک

تحریک کالریک ، آزمایشی برای آسیب مغزی؛ اگر یک قطره آب سرد در گوش فرد بیندازید، چشمهایش به سمت گوش مخالف حرکت می‌کنند، اگر یک قطره آب گرم بریزید، چشمهایش به سمت همان گوش حرکت می‌کنند. از این روش برای آزمایش آسیب مغزی استفاده می‌شود و تحریک کالریک نام دارد. هر هفته، شنبه ها با هفته […]