جنسیت اسب!

جنسیت اسب

جنسیت اسب را می‌توان از روی تعداد دندان‌هایش تشخیص داد؛ تعداد دندان اسب نر ۴۰ و تعداد دندان اسب ماده ۳۶ عدد می‌باشد. هر هفته، شنبه ها با هفته نامه اینترنتی فانیلی همراه باشید!