عکس هفته

همیشه دو نفر در عکس وجود دارد؛ یکی خود عکاس و دیگری بیننده عکس.

کاوه گلستان
عکس هفته

کودک و جنگ

کودک و جنگ اثری از کاوه گلستان ؛ می‌خواهم صحنه‌هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را